گروه وکلای پارسیان را در گوگل محبوب کنید

وکالت چیست؟

وکالت بمعنای نایب گرفتن است بدین معنا که یکی از طرفین پرونده بدلیل اینکه توانائی دفاع از خودرا ندارد یا وقت کافی برای تدارک دفاع ندارد ویا بهر دلیل دیگری امکان شرکت در جلسات دادگاه برایش فراهم نیست  برای خود وکیل میگیرد.
وکیل را هم برای پرونده های کیفری میتوان انتخاب کرد هم در پرونده های حقوقی اما معمولا در تحقیقات مقدماتی که در دادسرا انجام میشود وکیل پذیرفته نمیشود دلیل آن روشن است زیرا دادسرا در تحقیقات مقدماتی بخود متهم کاردارد ومی خواهد اظهارات او را که در کشف جرم موثراست بشنود لذا اگر می خواهید در پرونه های کیفری وکیل بگیرید بعد از صدور کیفر خواست دادسرا انتخاب کنید.